+90 212 866 25 00 (pbx)
+90 212 866 25 24 (servis)
+90 212 771 16 83
rt.moc.nabak@nabak